Sakop ang conveyor belt

Ang saradong conveyor belt na may bukas na mga sumbrero.

Kabuuan ng haba: mga 16 metro

Bandwidth: 85 cm